Bài giảng toán học

Bài giảng số 1. Dạng song tuyến tính, dạng toàn phương và các dạng bài tập

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng này cung cấp cho các em sinh viên cách nhận dạng song tuyến tính, dạng toàn phương hay việc tìm ma trận của nó.

Đồng thời, hệ thống bài tập minh họa chi tiết, cần thiết cho sinh viên ngành CNTT, Kỹ thuật, BK.

Loading...

Bài giảng nổi bật

Loading...

Bài giảng HOT trong tuần