Bài giảng toán lớp 6

Bài giảng toán lớp 6

Luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Tài liệu này trình bày những vấn đề liên quan đến luỹ thừa với sô mũ tự nhiên dành cho học sinh lớp 6 về phần số học.Các phép toán về phân tích số tự nhiên, nhân chia số tự... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Vấn đề 7. Thứ tự thực hiện các phép tính

Ưu tiên thực hiện các phép toán cộng trừ, nhân, chia dù đã được định nghĩa và có quy luật rõ ràng, nhưng thực tế khi làm... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Vấn đề 6. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Bài giảng gồm phần tóm tắt lý thuyết về luỹ thừa của số mũ tự nhiên và các dạng bài tập thường gặp. Các dạng bài tập như so... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Vấn đề 5: Phép trừ và phép chia

Mời bạn đọc tham khảo vấn đề 5: Phép trừ và phép chia tại đây... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Vấn đề 5. Phép trừ và phép chia các số tự nhiên

Mời bạn đọc tham khảo bài giảng về phép trừ và phép chia tại đây ... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Vấn đề 4. Phép cộng và phép nhân các số tự nhiên

Mời bạn đọc tham khảo bài giảng về phép cộng và phép nhân ... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Vấn đề 3. Số phần tử của tập hợp và tập hợp con

Mời bạn đọc tham khảo bài giảng về số phần tử của tập hợp và tập hợp con. Bài giảng dành cho học sinh lớp 6 học những vấn đề cơ... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Vấn đề 2. Cách ghi số tự nhiên

Mời bạn đọc tham khảo bài giảng ghi số tự nhiên tại đây. Liệt kê tập hợp số tự nhiên, cách ghi số tự nhiên. ... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...