High-level

High-level

The practices about circle and triangle

The practices about circle and triangle for nine grade.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

The first exercises on circle by images

This lecture mentions to find angles marked with letters.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Giáo trình toán tiếng anh dành cho học sinh theo học chương trình tú tài quốc tế hệ higher level

Giáo trình toán tiếng anh trình độ higher level dành cho các bạn học sinh quốc tế du học tại Mỹ.... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề thi dành cho học sinh học hệ tú tài quốc tế trình độ higher level năm 2008

Đề thi dành cho học sinh theo học trường trình tú tài quốc tế trình độ higher level năm 2008 tại Vương Quốc Anh. Đề thi được kiểm định chặt chẽ... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Đề kiểm tra toán cho học sinh tú tài quốc tế trình độ higher level năm 2008

Đề thi môn toán tiếng anh trình độ higher level dành cho học sinh du học Anh năm 2008... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Khung chương trìnhGiáo toán tiếng anh bậc Trung học trình độ Higher level hệ tú tài quốc tế

Giáo trình toán tiếng anh bậc Trung học dành cho học sinh theo học chương trình tú tài quốc tế trình độ Higher level ... Xem chi tiết

Giáo viên: Trung tâm Edufly

Bài giảng nổi bật

Loading...